Strona główna
  list motywacyjny do Urzędu Gminy

Igor Tracz

Temat: Praca : Oferowana
Hotel Sielanka nad Pilicą jest prężnie działającą firmą o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zajmującą się organizacją konferencji oraz spotkań integracyjnych dla gości indywidualnych i grup szkoleniowych.
W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Kosmetyczki - Masażystki

Miejsce pracy: Warka
Region: mazowieckie
Opis stanowiska:

wykonywanie masaży
wykonywanie zabiegów na ciało oraz twarz
doradzanie zabiegów klientom
udzielanie porad kosmetycznych klientom
Wymagania:

doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie kierunkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
pełna dyspozycyjność
pozytywne nastawienie do pracy i klientów
umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:

umowę o pracę
pracę w młodym zespole
stabilne warunki pracy
bogaty pakiet szkoleń
Zgłoszenia powinny zawierać CV oraz list motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi netto
danuta.gwardys@sielanka.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

=======

Fizjoterapeuta Gorlice

Liczba wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych 1

Technik fizjoterapii - staż nie wymagany

Data rozpoczęcia pracy: 2010-05-01

Gmina: Uście Gorlickie
Miejscowość: Wysowa-Zdrój
Minimalne Wynagrodzenie brutto: 1400.00 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Zmianowość: jedna zmiana
Praca w wolne dni: NIE

Nazwa urzędu pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Sposób aplikowania: Michalusa 18
38300 Gorlice , Polska
Osoba do kontaktu: Wiesława Jeżak
Nr telefonu: 18 3535520
Czy oferta jest finansowana z PFRON: TAK
Czy oferta jest zamknięta: TAK
Źródło: forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?t=22Temat: URZĄD MIASTA i GMINY LESKO OGŁASZA NABÓR D/S POZYSKIWANIA
URZĄD MIASTA i GMINY LESKO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
D/S POZYSKIWANIA FUNDUSZY
1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- wykształcenie wyższe
- co najmniej 5-letni staż pracy
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
- kursy i szkolenia w zakresie zamówień publicznych
- umiejętność obsługi programów komputerowych (edytora tekstu, arkusza
kalkulacyjnego, programu graficznego)
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie wniosków z niezbędnymi załącznikami
- przygotowanie procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją i rozliczeniem projektów
- przygotowanie inwestycji do realizacji
4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys – curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
- kopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach
- kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie, ukończenie 18
roku życia
- oryginał kwestionariusza osobowego
- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie
- kopie dokumentów uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za
zgodność z oryginałem” oraz datą
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie
UMiG Lesko lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy–
d/s Pozyskiwania Funduszy do dnia 8 czerwca 2007 r. godz. 10:00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.lesko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.
List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Informacja ze strony Urzędu www.lesko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Źródło: lesko.net.pl/forum/viewtopic.php?t=87


Temat: JEST ROBOTA
ZARZĄD STOWARZYSZENIA „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU” poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik administracyjny


Wymiar etatu: 1 (pełny etat)

Liczba wakatów: 2

Umowa o pracę: na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej (pełny adres: 32-861 Iwkowa 468, powiat brzeski)

1. Główne obowiązki:

- obsługa administracyjna Biura;

- udzielanie informacji na temat Lokalnej Strategii Rozwoju;

- udzielanie informacji na temat programów i konkursów realizowanych przez Stowarzyszenie;

- pełnienie dyżurów w punktach konsultacyjnych na obszarze Stowarzyszenia (konsultacje z beneficjentami);

- archiwizacja dokumentów;

- prowadzenie spraw kadrowych Stowarzyszenia;

- prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych oraz ich rozliczanie;

- prowadzenie spraw związanych z BHP i p/poż;

- wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;

- nadzór nad właściwym utrzymaniem i zabezpieczeniem Biura;

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia;

- prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań;

- realizacja innych powierzonych przez Dyrektora obowiązków.2. Wymagania niezbędne:a) wykształcenie: wyższe;

b) wiedza z zakresu zagadnień środków unijnych na lata 2007-2013:

- znajomość aktów prawnych związanych z programem LEADER;

c) znajomość obszaru Stowarzyszenia “Na Śliwkowym Szlaku”;

d) umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet MS Office;

e) prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.


3. Wymagania dodatkowe:


a) doświadczenie w administracji publicznej;

b) doświadczenie w pracy projektowej (udział w projektach, wdrażanie wniosków);

c) znajomość jezyków obcych;

d) cechy osobowe: dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:


a) Curriculum Vitae;

b) list motywacyjny;

c) kopia dowodu osobistego;

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

g) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z p. zm.).


5. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 24 lutego 2009 r. (tj. wtorek) do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Iwkowej: 32- 861 Iwkowa 468, z dopiskiem: oferta pracy dla Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku (za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 266 286 lub 693 454 872. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ofercie o naborze będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Iwkowa (www.iwkowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwkowej po upływie terminu składania dokumentów. Kandydaci, których oferty spełniać będą ustalone wymagania zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

Iwkowa, 02-02-2009 r.

TO SIE CHWALI MOŻE Z NASZEJ GMINY KTOŚ SIĘ ZAŁAPIE ETAT JEST Z SECHNEJ BLISKO
Źródło: gminne.fora.pl/a/a,38.html


Temat: [Łask] ZKM Łask

BURMISTRZ ŁASKU
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
- min. 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej przez 3 lata pracy na stanowisku o podobnym charakterze lub
przez co najmniej 3 lata prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na
danym stanowisku;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego;
- przedłożenie koncepcji dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Łask z
możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych.
2. Wymagania pożądane:
- znajomość ustawy - prawo przewozowe i ustawy o transporcie drogowym;
- znajomość kodeksu spółek handlowych;
- znajomość zasad organizacji i zarządzania transportem.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) jednoosobowe kierowanie samorządowym zakładem budżetowym - Zakładem Komunikacji Miejskiej w
Łasku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie i
regulaminie organizacyjnym tej jednostki;
2) opracowywanie planów finansowo - rzeczowych Zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania
środków dla optymalnej realizacji celów i zadań;
3) zarządzanie, planowanie i organizacja lokalnego (miasto i gmina Łask) transportu zbiorowego;
4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej;
5) reprezentowanie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz działanie w imieniu Gminy Łask wobec
administracji publicznej, instytucji, osób prywatnych i innych podmiotów.
4. Oferty zawierające:
1. CV z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb
przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora zgodnie z ustawą zdn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmn./ ”,
2. List motywacyjny,
3. Koncepcja dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Łask z możliwością
zastosowania różnych form organizacyjnych,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (świadectwa pracy),
5. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia ważnego zaświadczenia potwierdzającego
spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku” wraz z danymi osobowymi kandydata (w tym
numer telefonu kontaktowego) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (tj. do 10 grudnia 2009 r.
do godz. 15. 30) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter).
O terminie rozstrzygnięcia naboru kandydaci zostaną poinformowani osobiście.
Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt
osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Łasku.
Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno -
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał
ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na
koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się
egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U.
Nr 223 poz. 1458).
Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Źródło: komunikacjalodz.fora.pl/a/a,29.html Menu
 : Igor Tracz
 : list polecający polecający wzór
 : list po angielsku polecający Twoje miasto
 : List do Boga piosenka piszę do Ciebie
 : list gratulacyjny na zakończenie roku szkolnego
 : list miłosny do chłopaka który wyjechał
 : list z angielskiego o filmie który widziałem
 : list gratulacyjny dla rodziców za jakie wyniki
  • pascal tvn
  • zdjecie jan kochanowski
  • desa dh711
  • volvo f89 pekaes
  • program do robienia graffiti na komputerze
  •  . : : .
    Copyright (c) 2008 Igor Tracz | Designed by Elegant WPT